Nepřevázka

Obec Nepřevázka, Nepřevázka, Obecní úřad Nepřevázka, koupaliště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětské hriště, autobusová zastávka, nádraží, Heso, Hospoda na Statku, hotel, restaurace, hospoda, výlety, Chlum, kaplička, Baráčníci, Sbor Dobrovolných Hasičů, Švédské šance, turistika, cykloturistika, hospoda u Mysíků, úřední deska, epodatelna, fotogalerie, akce v obci, knihovna, ping pong, fotbal, kopaná, penzion, Švédské šance

Detail novinky


15. 02. 2012
Výzva občanům - informace
VÝZVA OBČANŮM - INFORMACE
Vážení spoluobčané, dne 19.1.2012 jsem na základě pověření celého zastupitelstva obce připravil výzvu, ve které občané naší obce mohli vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem provádět průzkumné práce na zjištění využitelnosti uhelného ložiska pro těžbu zplynováním. Ložisko černého uhlí se údajně nalézá v našem regionu.
V krátkosti bych Vás chtěl seznámit s výsledkem podpisové akce uvedené ve „Výzvě“ a s odpovědí, kterou jsem zaslal na MŽP. Z celkového počtu 322 trvale hlášených plnoletých občanů se doposavad pod výzvu podepsalo 65,2% občanů. Chtěl bych upozornit, že podpisové archy je i nadále možno na obecním úřadě podepsat a zvýšit tak podporu negativnímu stanovisku pro případná další jednání, která bohužel jistě ještě nastanou.
Ing. Jiří Kolín

Dopis odeslaný dne14.2.2012 MŽP

Č .j. 8/2012
Vyřizuje:Kolín
Datum: 13.2.2012
Vaše značka.: 2553/500/11 102156/ENV/11
Věc: Žádost o vyjádření obce jako účastníka řízení k žádosti organizace Wildhorse Energy CZ. s.r.o. o stanovení průzkumného území Mělnické Vtelno průzkum vyhrazeného nerostu – černé uhlí, výhradní ložisko Mělnická pánev.
Dne 2.1.2012 byla naší obci doručena žádost o vyjádření se jako účastníka řízení ve věci žádosti spol. Wildhorse Energy CZ s.r.o., IČ 279 08 861, zastoupené spol. G E T s.r.o., IČ 497 02 904 o stanovení průzkumného území Mělnické Vtelno pro průzkum vyhrazeného nerostu – černé uhlí, výhradní ložisko Mělnická pánev,
Obec Nepřevázka, se sídlem Obecní úřad Nepřevázka čp.49, PSČ 293 01, zastoupena starostou obce Ing. Jiřím Kolínem, IČ 00236861, v souladu s ust. § 36 odst. 1) a 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),

nesouhlasí
se stanovením průzkumného území
Mělnické Vtelno, průzkum vyhrazeného nerostu – černé uhlí, výhradní ložisko Mělnická pánev, jak je uvedeno a vymezeno v žádosti výše uvedené společnosti

Odůvodnění :

Žádost podaná výše uvedeným žadatelem se posuzuje na základě § 4a, odst. 6, Zák.62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění – citace: „ Ministerstvo žádost o stanovení průzkumného území dále zamítne zejména v případě, že průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou, státní politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, zahraničními závazky státu nebo pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska.“
Žádost je z hlediska tohoto ustanovení zákona neúplná či přímo v rozporu s jeho požadavky :
A) Usnesením vlády č. 1311 + P ze dne 13. 12. 1999, jímž byla schválena Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, nepředpokládá, že by mělo dojít na území vymezeném žádostí k těžbě uhlí a to jakýmkoliv způsobem. Je v něm zdůrazněna ochrana vodních zdrojů. Vydání souhlasu je tedy v zásadním rozporu s ustanovením Zákona 62/1988 Sb. Usnesení vlády je pro ostatní ministerstva závazné a bez změny usnesení vlády č. 1311 ze dne 13.12.1999 nemohou jednotlivá ministerstva vydávat jiná stanoviska. Průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou


B) Vydání souhlasu s průzkumem není ani v souladu se státní politikou životního prostředí. Na této situaci nic nemění ani skutečnost, že platnost dokumentu o státní politice ŽP byla stanovena na období 2004 až 2010 a dokument doposud nebyl aktualizován, nahrazen ale ani zrušen. Státní politikou životního prostředí je vždy jeho ochrana a to zvláště na území, které pro velkou část našeho státu a velké množství jeho občanů i mimo dotčený region představuje životně důležité zásoby pitné vody. Je na žadateli, aby doložil, jaké rizika představuje průzkum, následná těžba a využití získané suroviny na životní prostředí jak průzkumného území, tak i jeho blízkého a vzdálenějšího okolí.
„Žádost" nijak neupřesňuje způsob provádění průzkumných vrtů ani dalšího praktického prověřování souvisejícího s dosažením „Cíle předpokládaného záměru využití zdejší suroviny pro podzemní zplynování uhlí“ (Cíl je takto specifikován v „Žádosti o vyjádření obce jako účastníka řízení…“) Obci je tak zásadně upřeno právo se v celém rozsahu k Žádosti“ spol. Wildhorse Energy CZ s.r.o. vyjádřit, neboť u případných dalších správních úkonech již obec nemusí být účastníkem řízení.
Považujeme proto za nezbytné, aby bylo žadatelem již v této fázi povolovacího procesu prokázáno a podrobně doloženo, jakým způsobem bude probíhat následná těžba, jak budou zajištěny navazující technologické procesy, jaké budou dopady na všechny složky přírody a na život obyvatel.
1) těžba ohrožuje zásoby podzemní vody; technologie zplynování není nová a je známo, že při procesu zplynování vznikají karcinogenní láky a fenoly, které jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a i ve velmi malém množství způsobují znečištění celé vodně.
- nelze posoudit, jak bude zabezpečeno proniknutí vody z nadložních zvodní do uhelných slojí po vyhoření a jaký vliv na to budou mít po vyhoření geologická poruchová pásma i možné poklesy do uvolněných prostor.
- nelze posoudit, jak se zabrání propojení nadložních zvodní při geologických procesech po vypálení slojí.
- jak zabránit úniku plynných spalin geologickými poruchami do jiných vrstev, potažmo těch zvodněných
- změně hladin podzemních vod jejich únikem do vytěžených oblastí
- změn tlaků v podloží
- jak bude řešeno zásobování obyvatel vodou v případě neočekávané havárie
- jak bude případně řešena manipulace s kontaminovanou vodou
2) technologií zplynování dojde vytěžení celých uhelných ložisek. Vytvoří se dutiny velkého plošného rozsahu. Má mnohem horší dopady než hlubinná těžba a způsobuje rozsáhlé poklesy poddolovaného území. V žádosti není uvedeno, jak bude zabráněno poklesu celého vytěženého území a jaký to může mít dopad na přírodu i majetek obyvatel v dané oblasti.

C) Vydání souhlasu s průzkumem je i v rozporu s veřejným zájmem. Není možno považovat za veřejný zájem zájem soukromé firmy těžit ve zdejším regionu uhlí za účelem jeho využití pro energetické účely. S veřejným zájmem je především v rozporu:
- ohrožení ložisek s pitnou vodou, potažmo zásobování obyvatel pitnou vodou
- další nadměrné znečišťování životního prostředí vlastní těžbou a sekundární znečistění při zužitkování zplynovaného uhlí.
- poškození osobního i veřejného majetku důsledky poddolování
- omezování vlastnických vztahů
- stanovením průzkumného území dojde i k významným finančním ztrátám místních obyvatel. V regionu z hlediska bydlení dojde ke ztrátě zájmu o bydlení, ke snížení ceny pozemků a k celkovému poklesu cen nemovitostí, k odlivu aktivní, kvalifikované a vzdělané části obyvatelstva, následně ke ztrátě zájmu investorů a tím k poklesu zaměstnanosti a celkovému úpadku regionu. (Za cenový pokles nemovitostí bude v případě kladného posouzení Žádosti o stanovení průzkumného řízení přímo odpovědno MŽP se všemi případnými právními důsledky)
Není ve veřejném zájmu vystavovat místní obyvatelstvo všem výše uvedeným rizikům, zvyšovat jejich neklid a nejistotu, což již způsobilo pouhé zveřejnění záměru.
Rovněž je třeba zdůraznit, že způsob získávání energie z uhlí touto technologií není nový, ale netradiční, spojený s velkými riziky a není užíván v oblastech tak hustě osídlených jako jsou střední Čechy a ještě k tomu nad tak obrovskou zásobou pitné vody. Pokusné provozy jsou v neobývaných oblastech Austrálie a USA a i zde se to neobešlo bez ekologických následků.
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům se domníváme, aby žádost spol. Wildhorse Energy CZ s.r.o. o stanovení průzkumného území Mělnické Vtelno v rozsahu, jak je v žádosti uvedeno, byla zamítnuta. Je zcela nesmyslné, proti lidskému rozumu, aby byl povolován průzkum území s cílem těžby, u kterého by se těžba nepředpokládala.
Stanovisko zastupitelstva obce podporuje většina plnoletých občanů s trvalým pobytem v obci Nepřevázka, což doložili podpisem petice pro Stanovení průzkumného území. Petiční archy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Nepřevázka, Nepřevázka č.p. 49
Výsledek petice k 13.2.2012 : z 322 občanů již petici podepsalo 210, tj 65,2%

Ing. Jiří Kolín
starosta


<<< zpět na hlavní stránku

Informace a novinky


25. 04. 2018
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU NEPŘEVÁZKA – ČIŠTĚNÍ SILNICE STŘEDA 2.5.2018
Obecní úřad upozorňuje na to, že ve středu 2.5.2018 během dne se bude provádět čištění silnice v obci. Žádáme o parkování aut mimo komunikaci
více zde >>>

25. 04. 2018
POZVÁNKA OBECNÍHO ÚŘADU NEPŘEVÁZKA – PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
Obecní úřad Nepřevázka a SDH Nepřevázka si Vás dovolují pozvat na pálení čarodějnic, které se bude naposledy konat nahoře na původním plácku v pondělí 30.4.2018.

více zde >>>

31. 01. 2018
BARÁČNICKÝ PLES
Obec baráčníků v Nepřevázce Vás srdečně zve na Baráčnický ples
více zde >>>

... archiv novinek

Užitečné odkazy


Uzemni plan - stránky
/www.upneprevazka.cz/

ÚZEMNÍ PLÁN-On-line-dotazník
/studiomap.onquanda.com/survey/08d61085c44f010b424c8b26387ac85b//

DATOVE SCHRANKY - oficiální stránky
/www.datoveschranky.info/

... více odkazů

Obrázek z fotogalerie


Náhodné foto

... fotogalerie

Copyright © 2006 -2009 OBEC NEPŘEVÁZKA, Všechna práva vyhrazena

Web design & kód: Bogobanga - design | internetová řešení | reklama